Polityka prywatności

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH

- Administrator danych: MESOESTETIC E-COMMERCE, SL
- Cel: obsługa różnego rodzaju wniosków Użytkownika.
- Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą, i przestrzeganie zobowiązań umownych.
- Odbiorcy: podmioty przetwarzające dane.
- Prawa: dostęp, sprostowanie i usuwanie danych, a także inne prawa, jak wyjaśniono w dodatkowych informacjach.
- Dodatkowe informacje: dodatkowe i szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.mesoestetic.com.pl/polityka-prywatnosci

2. DODATKOWE INFORMACJE

Niniejsza Polityka ochrony danych reguluje przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika za pośrednictwem portalu internetowego (dalej „Portal”), który MESOESTETIC E-COMMERCE, SL udostępnia użytkownikom Internetu. Niniejsza Polityka stanowi integralną część Informacji prawnej, do której można uzyskać dostęp w dowolnym momencie z Portalu.

Użytkownik gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą powstać w wyniku naruszenia tej gwarancji. W przypadku, gdy podane dane należą do osoby trzeciej, Użytkownik gwarantuje, że poinformował tę osobę trzecią o aspektach zawartych w tym dokumencie i uzyskał jej upoważnienie do przekazania jej danych firmie MESOESTETIC E-COMMERCE, SL do wskazanych celów.

Portal może oferować funkcje udostępniania treści za pośrednictwem aplikacji stron trzecich, takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter czy Instagram. Aplikacje te mogą rejestrować i przetwarzać informacje związane z przeglądaniem przez Użytkownika różnych stron internetowych. Wszelkie dane osobowe, które są gromadzone za pośrednictwem tych aplikacji, mogą być wykorzystywane przez ich zewnętrznych użytkowników, a ich interakcje podlegają polityce prywatności firm, które udostępniają te aplikacje.

Portal może zawierać blogi, fora i inne aplikacje lub usługi sieci społecznościowych w celu ułatwienia wymiany wiedzy i treści. Wszelkie dane osobowe, które mogą być przekazane przez Użytkownika, mogą być udostępniane innym użytkownikom tej usługi, nad którą MESOESTETIC E-COMMERCE, SL nie ma kontroli.

W celu oferowania informacji lub usług będących przedmiotem zainteresowania w zależności od lokalizacji Użytkownika MESOESTETIC E-COMMERCE, SL może uzyskać dostęp do danych dotyczących geolokalizacji urządzenia Użytkownika w przypadkach, w których pozwalają na to ustawienia Użytkownika.

Na potrzeby bezpieczeństwa technicznego i diagnostyki systemów MESOESTETIC E-COMMERCE, SL może anonimowo lub zbiorczo rejestrować adres IP (numer identyfikacyjny dostępu do Internetu urządzenia, który umożliwia wzajemne rozpoznawanie się i komunikację między urządzeniami, systemami i serwerami). Informacje te mogą być również wykorzystywane do celów analitycznych związanych z wydajnością sieci.

 

2.1 KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

TOŻSAMOŚĆ: MESOESTETIC E-COMMERCE, SL wpisana do Rejestru Spółek w Barcelonie w tomie 26634, na arkuszu 142, o numerze C.I.F (NIP) B-66.959.370.

ADRES POCZTOWY: Carrer de la Tecnologia, 25, 08840, Viladecans (Barcelona)

TELEFON: 902 26 20 31

EMAIL: [email protected]

2.1.1 JAKIE DANE UŻYTKOWNIKA PRZETWARZAMY?

MESOESTETIC E-COMMERCE, SL przetwarza następujące dane użytkownika: Dane identyfikacyjne. E-mail.

 

2.1.2 W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

MESOESTETIC E-COMMERCE, SL przetwarza informacje podane przez Użytkownika w celu obsługi różnego rodzaju wniosków Użytkownika. W zależności od charakteru wniosku celem będzie zarządzanie następującymi kwestiami:

- Konsultacje i zapytania ofertowe (RFP) przesyłane za pośrednictwem utworzonego w tym celu formularza kontaktowego. Rejestracja jako nowy użytkownik MESOESTETIC E-COMMERCE, SL w celu zakupu produktów online.
- Udzielanie się w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter i Instagram, poprzez komentarze.
- Udzielanie się na blogach przez komentarz.
- Komunikacja za pośrednictwem Newslettera w celu otrzymywania nowych promocji produktów.
- Komunikacja elektroniczna o charakterze informacyjnym w zależności od zainteresowań Użytkownika

MESOESTETIC E-COMMERCE, SL może przygotować profil handlowy na podstawie dostarczonych informacji. Żadne automatyczne decyzje nie będą podejmowane na podstawie tego profilu.

 

W przypadku, gdy Użytkownik zarejestruje się w Portalu za pośrednictwem loginu społecznościowego, MESOESTETIC E-COMMERCE, SL uzyska dostęp wyłącznie do danych osobowych Użytkownika, na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę podczas konfigurowania dostępu do danego serwisu społecznościowego. Dostęp do wszelkich informacji dostarczonych w odniesieniu do wspomnianych aplikacji społecznościowych mogą uzyskać członkowie odpowiedniej sieci społecznościowej. Wymienione działania będą podlegać polityce prywatności usługodawców. MESOESTETIC E-COMMERCE, SL nie ma żadnej kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za wspomniane podmioty lub sposób wykorzystania przez nich informacji Użytkownika.

2.2 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU WYSYŁANIA KOMUNIKACJI Z MESOESTETIC E-COMMERCE, SL

Dane, które są wykorzystywane lub przekazywane w komunikatach informacyjnych i/lub promocyjnych, są przetwarzane przez MESOESTETIC E-COMMERCE, SL w celu elektronicznego przesyłania informacji i komunikatów o usługach, działaniach, publikacjach, konkursach, promocjach i ankietach MESOESTETIC E- COMMERCE, SL i wszystkich innych spółek grupy Mesoestetic – mesoestetic sl, mesoestetic Pharma Group sl – oprócz jej dystrybutorów, zarówno w Hiszpanii, jak i w innych krajach w Unii Europejskiej i poza nią; lub w celu monitorowania i optymalizacji kampanii marketingowych z wykorzystaniem technologii; oraz w celu profilowania w celach komercyjnych.

Zgoda na wysyłanie wspomnianych wiadomości może zostać odwołana w dowolnym momencie, w każdej wiadomości otrzymanej przy użyciu mechanizmu przewidzianego do tego celu.

Kryteria przechowywania danych będą oparte na oświadczeniu o odmowie przetwarzania złożonym przez Użytkownika. W każdym przypadku Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, przenoszenia i sprzeciwu, wysyłając wniosek na adres pocztowy wskazany powyżej lub korzystając z następującego adresu e-mail: [email protected].

 

2.3 JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Ogólnie przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi wniosku Użytkownika lub tak długo, jak Użytkownik nie zażąda ich usunięcia.

 

2.4 JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniona podstawa wynikająca z wyraźnej zgody, wypełnienia zobowiązań umownych oraz prawnie uzasadnionego interesu polegającego na nawiązaniu relacji handlowej z Użytkownikiem.

 

2.5 JAKIM ODBIORCOM UJAWNIANE SĄ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

W przypadkach, w których Użytkownik może zawnioskować o propozycję usług (poprzez stronę internetową), jego dane zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym dane MESOESTETIC E-COMMERCE, SL.

W przypadkach uzasadnionych wnioskiem Użytkownika, obejmujących przede wszystkim działalność informacyjną i nawiązywanie stosunku handlowego, dane identyfikacyjne mogą być przekazane innym podmiotom związanym z siecią MESOESTETIC E-COMMERCE, SL (w tym wszystkim innym spółkom grupy Mesoestetic – mesoestetic sl, mesoestetic Pharma Group sl – jak również jej oficjalnym dystrybutorom, zarówno w Hiszpanii, jak i w innych krajach Unii Europejskiej i poza nią) oraz mogą być przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku związanego z krajem przeznaczenia. Podobnie dane mogą być przekazywane organom administracji publicznej w celu wypełnienia obowiązków bezpośrednio nałożonych na MESOESTETIC E-COMMERCE, SL.

 

2.6 JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA, KIEDY PRZEKAZUJE NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy MESOESTETIC E-COMMERCE, SL przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika; prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika; prawo żądania sprostowania niedokładnych danych; oraz, w stosownych przypadkach, prawo do żądania usunięcia danych, gdy, między innymi, dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. W określonych okolicznościach Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych. Wówczas dane będą przechowywane wyłącznie w celu wykonania lub obrony przed roszczeniami. W określonych okolicznościach i z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych. MESOESTETIC E-COMMERCE, SL zaprzestanie przetwarzania danych, z wyłączeniem ważnych i uzasadnionych powodów lub w celu wykonania lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Użytkownik może zadawać wszelkie pytania, które uzna za stosowne w odniesieniu do niniejszej Polityki, a także skorzystać z praw przysługujących mu na warunkach przewidzianych prawem, w przypadku których musi wysłać pismo pocztą na adres MESOESTETIC E-COMMERCE, SL, Carrer de la Tecnologia, 25, 08840, Viladecans (Barcelona) lub napisać na adres [email protected], wskazując w ten sposób odpowiedni wniosek i załączając kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.