Nota prawna i akceptacja

Niniejsza informacja prawna reguluje korzystanie ze strony internetowej www.mesoestetic.com (zwanej dalej „Witryną”), która jest udostępniana przez MESOESTETIC E-COMMERCE, SL (dalej „WŁAŚCICIELA”). Korzystając z Witryny, stajesz się użytkownikiem Witryny (zwanym dalej „Użytkownikiem”) i potwierdzasz, że w pełni akceptujesz wszystkie warunki określone w niniejszej Informacji prawnej. WŁAŚCICIEL zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany informacji wyświetlanych na Witrynie, Usług i warunków wymaganych do korzystania z Witryny oraz Usług w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje ogólne

Właścicielem tej Witryny jest firma MESOESTETIC E-COMMERCE, SL., z siedzibą pod adresem Calle de la Tecnología, 25, Viladecans, zarejestrowana w tomie 26634, na arkuszu 142 Rejestru Przedsiębiorców w Barcelonie. MESOESTETIC E-COMMERCE, SL. posiada C.I.F (NIP) B-66959370.

Warunki dostępu i użytkowania Witryny

3.1 Dokładność informacji

Właścicielem tej Witryny jest firma MESOESTETIC E-COMMERCE, SL., z siedzibą pod adresem Calle de la Tecnología, 25, Viladecans, zarejestrowana w tomie 26634, na arkuszu 142 Rejestru Przedsiębiorców w Barcelonie. MESOESTETIC E-COMMERCE, SL. posiada C.I.F. (NIP) B-66.959.370.

Podobnie Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizowanie wszystkich informacji dostarczonych WŁAŚCICIELOWI, aby zawsze odzwierciedlały aktualny stan Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie świadome wprowadzenie w błąd oraz wszelkie szkody lub straty poniesione przez WŁAŚCICIELA lub osoby trzecie w wyniku dostarczonych informacji.

3.2 Obowiązek zapewnienia prawidłowego korzystania z serwisu i usług

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Witryny i Usług zgodnie z prawem, niniejszą Informacją prawną oraz innymi znanymi zawiadomieniami, przepisami i instrukcjami użytkowania, normami moralnymi i ogólnie przyjętymi zasadami dobrego postępowania oraz porządku. Wszystkie prawa własności intelektualnej i prawa autorskie dotyczące witryny i jej zawartości (w tym obrazów, tekstu itp.) należą do WŁAŚCICIELA.

3.3 Odpowiedzialność za szkody

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju poniesione przez WŁAŚCICIELA, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku nieprzestrzegania przez niego jakiegokolwiek zobowiązania określonego w niniejszej Informacji prawnej lub jakichkolwiek przepisów dotyczących korzystania z Witryny, a Użytkownik w szczególności zobowiązuje się:

a) nie reprodukować, nie kopiować, nie rozpowszechniać, nie wykorzystywać ani w żaden inny sposób nie publikować, nie przekształcać lub nie modyfikować Treści witryny, chyba że za zgodą właściciela lub jeśli jest to prawnie dozwolone;

b) nie usuwać, nie manipulować ani w żaden sposób nie zmieniać praw autorskich i innych danych identyfikujących prawa WŁAŚCICIELA lub zarządców witryny, znaków towarowych lub innych technicznych mechanizmów identyfikacji i ochrony.

Użytkownik powstrzyma się od uzyskiwania, a nawet próby uzyskania Treści witryny za pomocą środków lub procedur, stosownie do przypadku, innych niż podane lub wskazane w tym celu na stronach internetowych, na których można znaleźć Treść, lub innymi słowy, za pomocą lub poprzez procedury inne niż te zwykle stosowane w Internecie, pod warunkiem, że nie stwarzają one żadnego ryzyka uszkodzenia lub pogorszenia działania Witryny, Usług i/lub Treści.

3.4 Tworzenie łączy do stron i usług witryny

Użytkownicy i, ogólnie rzecz biorąc, każda osoba fizyczna, która chce utworzyć łącze (zwane dalej „Łączem”) do Witryny z innej witryny internetowej, musi spełnić następujące warunki:

(a) nie będą składane żadne fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd oświadczenia na temat WŁAŚCICIELA, jego pracowników, stron internetowych Witryny i świadczonych Usług;

(b) nie będzie składane żadne oświadczenie sugerujące, że WŁAŚCICIEL autoryzował Łącze lub nadzorował lub w jakikolwiek sposób korzystał z usług oferowanych lub udostępnianych na stronie internetowej, na której utworzono Łącze;

(c) strona internetowa, na której zostało utworzone Łącze, nie może zawierać żadnych informacji ani treści niezgodnych z prawem, niemoralnych lub sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego postępowania i porządku, ani treści sprzecznych z prawami osób trzecich.

Utworzenie łącza nie oznacza żadnego związku między WŁAŚCICIELEM a właścicielem strony internetowej, na której zostało utworzone łącze, ani akceptacji lub zatwierdzenia jej treści lub usług przez WŁAŚCICIELA.

Brak licencji

Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub logo wszelkiego rodzaju wyświetlane w Witrynie i ich zawartość należą do WŁAŚCICIELA, a korzystanie z Witryny lub dostęp do niej nie daje Użytkownikowi żadnych praw do wyżej wymienionych znaków towarowych, nazw handlowych i/lub logo oraz treści.

Korzystanie z plików cookie

WŁAŚCICIEL może używać plików cookie na tej stronie internetowej. Pliki cookie to automatyczne procedury zbierania informacji o preferencjach użytkownika w określonej witrynie. Informacje te są przechowywane w małych plikach danych, które są niezauważalnie zapisywane na urządzeniach użytkownika.

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza daną stronę internetową, pliki te są automatycznie aktywowane w celu skonfigurowania strony internetowej zgodnie z ustawieniami wskazanymi przez użytkownika podczas poprzednich wizyt.

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby uniemożliwić tworzenie plików cookie lub uzyskać ostrzeżenie, gdy witryna próbuje utworzyć taki plik.

Ochrona danych osobowych

Jeśli Użytkownicy są zobowiązani do podania pewnych danych osobowych (zwanych dalej „Danymi osobowymi”) za pomocą formularzy kontaktowych Witryny, zgodnie z ustawą 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, WŁAŚCICIEL niniejszym informuje, że takie dane zostaną dodane do pliku, który jest należycie zarejestrowany w hiszpańskiej agencji ochrony danych (Agencia Española de Protección de Datos), zapewniając przez cały czas poufność wszystkich przekazanych informacji. Informacje te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż przetwarzanie wniosku i wysyłanie informacji o wszelkich promocjach i usługach, które mogą Cię zainteresować. Nie będą one również przekazywane osobom trzecim, które nie są związane z WŁAŚCICIELEM bez Twojej uprzedniej zgody.

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych, pisząc do Mesoestetic, Calle Tecnología, 25, Viladecans (Barcelona) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected], z LOPD (Prawo o ochronie danych osobowych) w temacie.

Użytkownicy muszą wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*), ponieważ są one obowiązkowe i niezbędne do przetworzenia każdego wniosku.

Użytkownicy gwarantują prawdziwość, dokładność, ważność i autentyczność podanych danych osobowych i zgadzają się na ich aktualizację. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z podania nieprawdziwych informacji.

Jurysdykcja i obowiązujące prawo

Warunki zawarte w niniejszej Informacji prawnej podlegają prawu hiszpańskiemu. WŁAŚCICIEL i użytkownicy Witryny zgadzają się, że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności wynikających z interpretacji, przestrzegania i/lub wdrażania niniejszych warunków, wyraźnie poddadzą się jurysdykcji właściwych sędziów i sądów Barcelony oraz wyraźnie zrzekną się swoich praw do jakiejkolwiek innej właściwej jurysdykcji.