REGULAMIN Mesoestetic Beauty Club

1.- mesoestetic Beauty Club

Firma MESOESTETIC E-COMMERCE, S.L. oraz MESOESTETIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (sp. z o.o.) Oddział w Polsce (zwana dalej łącznie MESOESTETIC) stworzyła Mesoestetic Beauty Club (zwany dalejKlub”), aby móc oferować swoim członkom szereg usług i korzyści mających na celu poprawę ich samopoczucia i zapewnianie dostępu do wszystkiego, co MESOESTETIC ma im do zaoferowania i zaprezentowania za pośrednictwem tego Klubu.

2.- Informacje

Niniejszy Regulamin wraz z warunkami szczególnymi, które mogą zostać ustanowione dla określonych działań, a także powiadomieniami i zaleceniami MESOESTETIC regulują stosunki pomiędzy MESOESTETIC a członkami Klubu.

Zaakceptowanie Regulaminu jest obowiązkowe. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje wyraźnie Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję Regulamin”, nie będzie mógł zostać członkiem mesoestetic Beauty Club.

Rejestracja w Klubie jest bezpłatna.

 

3.- Rejestracja w Mesoestetic Beauty Club

Członkami mogą zostać osoby wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia, które wcześniej dokonały rejestracji. Aby się zarejestrować, należy wypełnić pola oznaczone w formularzu jako obowiązkowe.

Nazwą użytkownika będzie zawsze ta, która została podana w polu „Nazwa” podczas rejestracji.

Członkowie mesoestetic Beauty Club ponoszą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła, zobowiązując się do nieujawniania go innym osobom oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu utrzymania go w tajemnicy.

Członkowie mają świadomość, że dostęp do serwisu przy użyciu tożsamości lub hasła innej osoby, a także pozyskiwanie, wykorzystywanie lub rozpowszechnianie danych osobowych innych osób jest niezgodne z prawem i może podlegać karze.

 

4.- Działalność i usługi Mesoestetic Beauty Club

Członkowie mogą korzystać ze wszystkich oferowanych usług i promocji w dowolnym czasie, za pośrednictwem strony internetowej www.mesoestetic.pl. .

Dodatkowe wymagania, jakie muszą spełnić członkowie w odniesieniu do każdego konkretnego wydarzenia, losowania lub promocji, zostaną wyraźnie określone w momencie rejestracji lub zgłoszenia uczestnictwa. Muszą również wyraźnie zaakceptować warunki każdego wydarzenia lub promocji.

MESOESTETIC zastrzega sobie prawo do rozdawania produktów pośród członków Mesoestetic Beauty Club poprzez promocje lub konkursy.

 

5.- Odpowiedzialność

Członkowie zobowiązują się do (i) właściwego i zgodnego z prawem korzystania z usług, produktów i świadczeń oferowanych przez MESOESTETIC oraz zawartości niniejszej strony internetowej i niewykorzystywania ich do działań niezgodnych z prawem; (ii) nienaruszania postanowień niniejszego Regulaminu (iii) przestrzegania zaleceń MESOESTETIC oraz treści powiadomień oraz (iv) nienaruszania obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony danych, prawa do poszanowania dobrego imienia, życia prywatnego i rodzinnego oraz prawa do własnego wizerunku.

Członkowie ponoszą pełną odpowiedzialność wobec MESOESETETIC za wszelkie szkody wyrządzone MESOESETIC i/lub osobom trzecim, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z ich działań lub zaniechań.
Ponadto, członkowie zobowiązują się nie wprowadzać, nie przekazywać ani nie rozpowszechniać:

- Treści o charakterze bezprawnym, w tym rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, terrorystycznym lub naruszającym prawa człowieka.

- Treści promujących działania przestępcze, poniżające, zniesławiające, agresywne oraz wszelkie inne sprzeczne z prawem, etyką, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.

- Informacji oraz treści naruszających prawa podstawowe i wolności publiczne uznane zarówno w konstytucji, jak i w traktatach międzynarodowych, w tym flaming, spam, flooding, trolling i griefing.

- Informacji o nazwach użytkowników i hasłach nieupoważnionym osobom trzecim. W przypadku gdy użytkownik otrzyma informacje na temat hasła innego użytkownika, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie MESOESTETIC.

- Informacji lub treści, które wiążą się z naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej (w tym, między innymi, patentów, znaków towarowych i praw autorskich) którejkolwiek ze spółek grupy MESOESTETIC lub osób trzecich.

- Nieautoryzowanych lub niechcianych reklam, spamu, łańcuszków e-mailowych, piramid finansowych itp.

- Programów z danymi (wirusy i złośliwe oprogramowanie), które mogą spowodować uszkodzenie systemów informatycznych MESOESTETIC, jego dostawców lub osób trzecich korzystających z Internetu.

 

6.- Udział w blogach/forach

Zawartość każdego bloga i/lub fora dyskusyjnego jest publikowana na stronie internetowej.

MESOESTETIC nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji.

Redaktorzy blogów i/lub forów należących do Mesoestetic Beauty Club nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych na blogu przez użytkowników. Są to komentarze pisane przez czytelników na ich wyłączną odpowiedzialność. Ze strony MESOESTETIC prosimy wszystkich użytkowników o pisanie komentarzy z takim szacunkiem, jaki sami chcieliby otrzymywać od innych.

Komentarze i wiadomości przekazywane dobrowolnie przez użytkowników nie są danymi osobowymi o charakterze prywatnym, lecz o charakterze publicznym. Są one powiązane z komentarzami innych użytkowników. Administratorzy blogów mogą przechowywać te dane w celu zachowania spójności publikowanych informacji i zgłoszeń wszystkich użytkowników.

 

7.- Osoby pełnoletnie

Tylko osoby pełnoletnie mogą być członkami Mesoestetic Beauty Club.

 

8.- Zwolnienie z odpowiedzialności

MESOESTETIC nie nadzoruje sposobu korzystania przez członków i/lub użytkowników ze strony internetowej MESOESTETIC, jak również jej zawartości, przez co nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania ze strony, ani za jakiekolwiek naruszenie przez użytkownika niniejszych warunków dostępu i korzystania ze strony, jak również wszelkich innych warunków lub zaleceń, które mogą pojawić się na tej stronie internetowej, w odniesieniu do którejkolwiek z usług, korzyści lub produktów, bez uszczerbku dla działań prawnych MESOESTETIC i/lub osób trzecich.

MESOESTETIC nie gwarantuje stałego dostępu ani ciągłości działania strony internetowej.

W związku z powyższym MESOESTETIC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać z powodu braku dostępu lub ciągłości działania strony internetowej oraz korzystania z niej przez członków Mesoestetic Beauty Club i/lub osoby trzecie. MESOESTETIC dołoży wszelkich starań, aby utrzymać ciągły dostęp do strony internetowej.

MESOESTETIC nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w bezpieczeństwie, które mogą wystąpić w wyniku korzystania przez użytkownika z nieaktualnej lub niezabezpieczonej wersji przeglądarki, jak również za aktywację urządzeń służących do przechowywania haseł lub kodów identyfikacyjnych użytkownika zarejestrowanych w przeglądarce, a także za szkody, błędy lub niedokładności, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowego działania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że strona internetowa została stworzona i opracowana przez MESOESTETIC w dobrej wierze, z informacji pochodzących ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, oraz że oferuje ją Użytkownikom w jej aktualnym stanie, zastrzegając, że może zawierać pewnie nieścisłości lub błędy. W związku z powyższym użytkownik zwalnia MESOESTETIC z wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do wiarygodności, przydatności lub fałszywych oczekiwań, które mogą powstać podczas przeglądania.

W przypadku, gdy użytkownik spowoduje jakiekolwiek szkody lub krzywdy osobom trzecim, ponosi za to wyłączną odpowiedzialność. Użytkownik będzie również odpowiedzialny za pokrycie wszelkich wydatków, kosztów i odszkodowań na rzecz MESOESTETIC w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi wynikającymi z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów.

 

9.- Linki do www.mesoestetic.pl

Zabronione jest dokonywanie przez użytkownika jakichkolwiek zmian, które mogą mieć wpływ na treść strony, linki itp.

Zabronione jest również umieszczanie linków do niniejszej strony internetowej na innych stronach, które są niezgodne z prawem, naruszają porządek publiczny, dobre imię lub wizerunek którejkolwiek ze spółek grupy MESOESTETIC lub któregokolwiek z jej znaków firmowych.

Linki do sekcji niniejszej strony internetowej, które nie naruszają powyższych zakazów, muszą być zbudowane w taki sposób, aby użytkownik wiedział, że wchodzi na niniejszą stronę, a ponadto, w stosownych przypadkach, w jego przeglądarce musi pojawić się adres URL odpowiadający stronie, do której jest przekierowywany.

 

10.- Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO, dane osobowe członków będą przetwarzane w celu zarządzania działalnością Klubu, promowania relacji z użytkownikami oraz przestrzegania praw i obowiązków z nich wynikających.

Danymi osobowymi przetwarzanymi przez MESOESTETIC będą dane podane przez użytkownika podczas wypełniania formularza rejestracyjnego oraz wszelkie inne dane podane podczas udziału w promocjach, wydarzeniach, czatach itp. Mesoestetic Beauty Club.

Przynależność do Mesoestetic Beauty Club oznacza wyrażenie zgody przez użytkowników na wykorzystanie ich danych osobowych przez MESOSTETIC, dla realizacji celów, o których mowa w poprzednich punktach. Pozostaje to bez uszczerbku dla faktu, że zarejestrowanie się lub rezygnacja z uczestnictwa w Klubie jest całkowicie dobrowolne.

Przetwarzane będą dane osobowe zawarte w formularzach, które mogą należeć do dowolnej z poniższych kategorii: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto i kraj zamieszkania oraz kod pocztowy), dane dotyczące cech osobowych (kraj zamieszkania), dane dostarczające informacji handlowych (nazwa firmy), dane dotyczący wykształcenia oraz zawodu (poziom studiów, doświadczenie, zawód, rodzaj wykonywanego zawodu) oraz dane finansowe (dane bankowe wymagane do dokonania zakupu online).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.

W odniesieniu do danych, które członek Klubu może nam przekazać na temat członków swojej rodziny lub innych osób trzecich, przyjmuje się, że uzyskał on zgodę od tych osób i dane te będą podlegać takiej samej ochronie i warunkom, jak te ustanowione dla danych pracowników. Użytkownik gwarantuje prawdziwość podanych danych i zobowiązuje się do informowania firmy o wszelkich zmianach dotyczących tych danych.

Członek Mesoestetic Beauty Club wyraża zgodę na otrzymywanie reklam produktów i promocji po zarejestrowaniu się w formularzu będącym przedmiotem niniejszego Regulaminu.

Mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia i sprzeciwu danych osobowych kontaktując się z nami pod adresem mailowym: [email protected] lub pocztowym: Calle de la Tecnología, 25, 08840, Viladecans (Barcelona), Hiszpania, z dopiskiem "prawa RODO". W przypadku naruszenia przysługujących Państwu praw, mogą się Państwo zwrócić do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (Agencia Española de Protección de Datos) lub do właściwego organu nadzorczego w kraju konsumenta.

 

10.- Przekazywanie i międzynarodowy transfer danych

Informujemy członków Mesoestetic Beauty Club, że ich dane będą przekazywane międzynarodowym podmiotom ze względu na stosunki umowne z MESOESTETIC dostawcami. Są to podmioty, które zapewniają pełny poziom bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę oferowane przez nich zabezpieczenia.

Ponadto, w przypadku niektórych działań (powiadomienia, reklamy, wydarzenia itp.), Twoje dane osobowe zostaną przekazane dystrybutorom w Twoim kraju pochodzenia w celu przeprowadzenia tych działań jako podmioty przetwarzające. Może to wiązać się z międzynarodowym transferem danych, gdy dystrybutor znajduje się w kraju poza UE lub EOG. W tym celu MESOESTETIC i dystrybutor podpisali odpowiednie standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

12.- Prawa do wizerunku

Użytkownicy uczestniczący w działaniach Mesoestetic Beauty Club upoważniają firmę MESOESTETIC do utrwalania, powielania i publikowania ich imion, nazwisk, wizerunku i głosu za pośrednictwem dowolnego środka, w tym Internetu, w celu zarządzania własnymi działaniami lub nowymi edycjami, jak również innymi promocjami lub kampaniami reklamowymi, a także wszelkimi innymi działaniami związanymi z usługami, wydarzeniami, korzyściami lub promocjami oferowanymi przez firmę MESOESTETIC, przy czym upoważnienie to nie daje im prawa do otrzymania jakiegokolwiek wynagrodzenia.

 

13.- Własność intelektualna i przemysłowa

Cała zawartość niniejszej strony internetowej (w tym, między innymi, bazy danych, obrazy, rysunki, grafiki, pliki tekstowe, mapy, ramki, banery, interfejs, oprogramowanie i jego różne kody źródłowe, audio i wideo), jak również sama strona internetowa, są własnością firmy MESOESTETIC lub jej dostawców treści, na które udzielono licencji lub w przypadku których przeniesiono prawa, i są one chronione przez krajowe i międzynarodowe prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Kompilacja (czyli zbieranie, projektowanie, układanie i montaż) wszystkich treści zawartych na stronie internetowej jest wyłączną własnością MESOESTETIC.

Całe oprogramowanie używane do korzystania i rozwoju strony internetowej jest własnością firmy MESOESTETIC lub jej dostawców oprogramowania i jest chronione przez krajowe i międzynarodowe prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MESOESTETIC zabronione jest dokonywanie przez jakiegokolwiek użytkownika będącego posiadaczem praw własności intelektualnej lub innego właściciela treści następujących czynności, zarówno w odniesieniu do strony internetowej, jak i jej treści:

Wszelkich form komunikacji, w tym publicznego udostępniania treści, za pomocą dowolnych środków, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

- Wszelkich form dystrybucji, w tym, lecz niewyłącznie, sprzedaży, wynajmu i/lub użyczenia.

- Wszelkich form reprodukcji, bezpośrednich lub pośrednich, tymczasowych lub stałych, dowolnymi środkami i w dowolnej formie, całości lub części strony internetowej lub jej zawartości.

- Wszelkich form przekształcania, w całości lub w części, w tym tworzenia pochodnych produktów i/lub usług.

- Wszelkich innych form dostępu, w tym powyższych.

- Dowolnych form, bezpośrednich lub pośrednich, pobierania i/lub ponownego wykorzystania całości lub znacznej części zawartości jakiejkolwiek bazy danych i/lub wielokrotnego lub systematycznego pobierania i/lub ponownego wykorzystywania jej nieistotnych części.

Użytkownik może, jednakże swobodnie przeglądać stronę internetową i jej zawartość oraz pobierać je do użytku osobistego i niehandlowego, bez możliwości przekazywania ich osobom lub podmiotom trzecim, zarówno bezpłatnie, jak i za opłatą.

W związku z tym, udostępnienie i korzystanie z baz danych, obrazów, rysunków, grafik, tekstów, plików audio i wideo oraz oprogramowania będących własnością firmy MESOESTETIC lub jej dostawców, znajdujących się na stronie internetowej, a także wszelkich innych treści, w żadnym wypadku nie oznacza przeniesienia własności lub przyznania prawa do korzystania z nich na rzecz użytkownika.

Znaki towarowe, znaki firmowe lub loga, które pojawiają się na stronie internetowej są własnością spółek grupy MESOESTETIC, udzielono na nie licencji lub przeniesiono prawa i są należycie zarejestrowane lub obecnie w trakcie rejestracji. Nieuprawnione lub niewłaściwe wykorzystanie tych elementów stanowi naruszenie praw własności przemysłowej spółek grupy MESOESTETIC lub innych właścicieli będących osobami trzecimi.

Użytkownicy ze swej strony przyjmują do wiadomości, że poprzez samo uczestnictwo w działaniach przenoszą na firmę MESOESTETIC, na zasadzie wyłączności i z prawem do przeniesienia na osoby trzecie, wszelkie prawa własności intelektualnej do chronionych utworów lub usług w celu korzystania z nich w dowolnym formacie, nośniku i trybie, w tym, między innymi, wszelkie media graficzne, audiowizualne, dźwiękowe, internetowe oraz wszelkie media interaktywne, jak również merchandising, wykorzystanie wtórne i pochodne, a także wykorzystanie całości lub części utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną. Cesja ta jest bezpłatna, dla wszystkich krajów na świecie oraz podczas trwania okresu ochrony prawnej.

 

14.- Siła wyższa

Przez siłę wyższą rozumie się: a) każde zdarzenie, którego nie można przewidzieć lub które, przewidziane lub dające się przewidzieć, jest nieuniknione; b) błędy w dostępie do różnych stron internetowych MESOESTETIC c) brak zasilania elektrycznego lub telefonicznego; d) szkody spowodowane przez osoby trzecie lub przez ataki na serwer strony internetowej (wirusy), które wpływają na jakość usług, a których nie można przypisać ani MESOESTETIC, ani Użytkownikowi; e) błędy w transmisji, rozpowszechnianiu, przechowywaniu lub dostarczaniu osobom trzecim produktów i treści zawartych na stronie internetowej; f) problemy lub błędy w odbiorze, wyszukiwaniu lub dostępie przez te osoby trzecie; g) pożary; h) powodzie lub trzęsienia ziemi; i) strajki, spory pracownicze lub inne zakłócenia, które uniemożliwiają dostawę produktów, a tym samym wypełnienie zobowiązań MESOESTETIC; j) niedobór lub ograniczona dostępność paliwa lub energii elektrycznej; k) wypadki; l) konflikty zbrojne; m) zakazy handlu oraz zakazy wszelkiego innego rodzaju; n) blokady; o) zamieszki lub p.) wszelkie przepisy rządowe.

Błędy administracyjne lub błędy w zarządzaniu nie są uznawane za siłę wyższą.

 

15.- Zmiany Regulaminu

MESOESTETIC zastrzega sobie prawo do skorzystania w dowolnym momencie z prawa do zmiany (w tym modyfikacji, usunięcia i/lub dodania) dowolnej części niniejszego Regulaminu.

O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, zmiany wchodzą w życie od momentu ich opublikowania oraz nie mają wpływu na prawa użytkowników, ukształtowane w oparciu o poprzednie brzmienie Regulaminu..

 

16.- Rezygnacja z członkostwa w Mesoestetic Beauty Club

Członkowie mogą poprosić o rezygnację z członkostwa w Mesoestetic Beauty Club, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych będzie wiązało się z kolei z żądaniem rezygnacji z członkostwa w Mesoestetic Beauty Club.

MESOESTETIC może w dowolnym momencie pozbawić członkostwa każdego użytkownika Mesoestetic Beauty Club, który nie przestrzega obowiązujących zasad i warunków.

Niezależnie od powyższego, użytkownik zawsze może zdecydować, w jakiej konkretnie usłudze, wydarzeniu czy promocji chce wziąć udział.

 

17.- Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin będzie podlegał prawu hiszpańskiemu, chyba że prawo kraju konsumenta przewiduje inaczej.

Wszelkie spory wynikające z interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy i trybunały właściwe miejscowo według siedziby, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

© MESOESTETIC E-COMMERCE, S.L., 2022