Informacje prawne

Niniejsza sekcja zawiera informacje dotyczące ogólnych warunków dostępu i korzystania ze strony internetowej www.mesoestetic.pl, które muszą być znane użytkownikowi, dla celów określonych w Ustawie 34/2002 o usługach dotyczących społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

 

1.-Dane właściciela strony internetowej www.mesoestetic.pl

- Właściciel: MESOESTETIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Sp. z o.o.) Oddział W Polsce (dalej, „MESOESTETIC”)

  • Numer identyfikacji podatkowej (NIP): PL 5213927077
  • Siedziba: C/ de la Tecnologia, 25, 08840, Viladecans, Barcelona (Hiszpania) // Sielecka 35, Warszawa (Polska)
  • E-mail: [email protected]
  • Dane rejestracyjne: REGON: 388604214, NIP: 1080024315

 

2.-Warunki dostępu do strony internetowej www.mesoestetic.pl

Dostęp do tej strony internetowej jest na wyłączną odpowiedzialność użytkowników i oznacza znajomość i akceptację ostrzeżeń prawnych, warunków i zasad korzystania w niej zawartych.

Dostęp do usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej www.mesoestetic.pl jest bezpłatny i nie wymaga, co do zasady, uprzedniej subskrypcji lub rejestracji użytkownika. Niezależnie od powyższego, w celu uzyskania dostępu do niektórych usług konieczne może być uprzednie dokonanie rejestracji. Nazwa użytkownika i hasło to osobiste i niezbywalne elementy identyfikacyjne użytkownika, umożliwiające mu dostęp do usług.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszych ogólnych warunków, musi opuścić tę stronę internetową i nie będzie miał dostępu ani możliwości korzystania z oferowanych na niej usług. 

Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat.

Linki do innych stron internetowych, jak również korzystanie z nich przez użytkownika, podlegają niniejszym ogólnym warunkom oraz wszelkim szczególnym warunkom, które mogą być wymagane przez wyżej wymienione strony internetowe. Każde inne użycie niż dozwolone jest wyraźnie zabronione.

MESOESTETIC może w dowolnego chwili, gdy uzna to za stosowne, zmienić konfigurację niniejszej strony internetowej, warunki korzystania oraz zawartość, a także usunąć, ograniczyć lub zawiesić ją czasowo lub na stałe, lub uniemożliwić dostęp, starając się poinformować użytkownika o tych zmianach, gdy tylko okoliczności na to pozwolą, poprzez odpowiedni komunikat zamieszczony na stronie internetowej.

3.-Warunki korzystania ze strony internetowej www.mesoestetic.pl

Użytkownik gwarantuje autentyczność i prawdziwość wszystkich danych przekazanych firmie MESOESTETIC, za pośrednictwem różnych formularzy online, a także zobowiązuje się do aktualizacji tych informacji, ponosząc odpowiedzialność za nieścisłości lub brak prawdziwości przekazanych danych.

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z usług i treści strony internetowej i niewykorzystywania ich do działań niezgodnych z prawem lub które naruszają postanowienia niniejszej informacji prawnej, przepisy dotyczące własności intelektualnej lub przemysłowej, lub jakiekolwiek inne obowiązujące przepisy. Wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie internetowej jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.

Ponadto, użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać, nie przekazywać ani nie rozpowszechniać:

- Treści o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, terrorystycznym lub naruszającym prawa człowieka.

- Treści promujących działania przestępcze, poniżające, zniesławiające, agresywne oraz wszelkie inne sprzeczne z prawem, etyką, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.

- Informacji lub treści naruszających podstawowe prawa i wolności publiczne uznane zarówno w konstytucji, jak i w traktatach międzynarodowych.

- Informacji o nazwach użytkowników i hasłach nieupoważnionym osobom trzecim. W przypadku gdy użytkownik otrzyma informacje na temat hasła innego użytkownika, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie MESOESTETIC.

- Informacji lub treści, które wiążą się z naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej (w tym, między innymi, patentów, znaków towarowych i praw autorskich) administratora strony internetowej lub osób trzecich.

- Nieautoryzowanych lub niechcianych reklam, spamu, łańcuszków e-mailowych, piramid finansowych itp.

- Programów z danymi (wirusy i złośliwe oprogramowanie), które mogą spowodować uszkodzenie systemów komputerowych dostawcy dostępu, jego dostawców lub osób trzecich korzystających z Internetu.

MESOESTETIC nie przekaże Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

MESOESTETIC będzie wysyłać informacje o swoich usługach i produktach tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę.

4.-Zwolnienie z odpowiedzialności

MESOESTETIC nie nadzoruje sposobu korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.mesoestetic.pl, jak również jej zawartości, przez co nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania ze strony, ani za jakiekolwiek naruszenie przez użytkownika niniejszych warunków dostępu i korzystania ze strony, jak również wszelkich innych warunków lub zaleceń, które mogą pojawić się na tej stronie internetowej, w odniesieniu do którejkolwiek z usług, bez uszczerbku dla działań prawnych MESOESTETIC i/lub osób trzecich.

MESOESTETIC nie gwarantuje stałego dostępu ani ciągłości działania strony internetowej, a także zawartych na niej informacji, treści, oprogramowania, materiałów lub produktów. W związku z powyższym MESOESTETIC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać z powodu braku dostępu lub ciągłości działania strony internetowej oraz korzystania z niej przez użytkowników.

MESOESTETIC dołoży wszelkich starań, aby utrzymać ciągły dostęp do strony internetowej.

MESOESTETIC nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w bezpieczeństwie, które mogą wystąpić w wyniku korzystania przez użytkownika z nieaktualnej lub niezabezpieczonej wersji przeglądarki, jak również za aktywację urządzeń służących do przechowywania haseł lub kodów identyfikacyjnych użytkownika zarejestrowanych w przeglądarce, a także za szkody, błędy lub niedokładności, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowego działania.

W przypadku, gdy użytkownik spowoduje jakiekolwiek szkody lub krzywdy osobom trzecim, ponosi za to wyłączną odpowiedzialność. Użytkownik będzie również odpowiedzialny za pokrycie wszelkich wydatków, kosztów i odszkodowań w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi wynikającymi z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów.

5.- Własność intelektualna i przemysłowa

Cała zawartość niniejszej strony internetowej (w tym, między innymi, bazy danych, obrazy, rysunki, grafiki, pliki tekstowe, mapy, ramki, banery, interfejs, oprogramowanie i jego różne kody źródłowe, audio i wideo), jak również sama strona internetowa, są własnością firmy MESOESTETIC lub jej dostawców treści, na które udzielono licencji lub w przypadku których przeniesiono prawa, i są one chronione przez krajowe i międzynarodowe prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Kompilacja (czyli zbieranie, projektowanie, układanie i montaż) wszystkich treści zawartych na stronie internetowej jest wyłączną własnością MESOESTETIC.

Całe oprogramowanie używane do korzystania i rozwoju strony internetowej jest własnością firmy MESOESTETIC lub jej dostawców oprogramowania i jest chronione przez krajowe i międzynarodowe prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy MESOESTETIC zabronione jest dokonywanie przez jakiegokolwiek użytkownika będącego posiadaczem praw własności intelektualnej lub innego właściciela treści następujących czynności, zarówno w odniesieniu do strony internetowej, jak i jej treści:

- Wszelkich form komunikacji, w tym publicznego udostępniania treści, za pomocą dowolnych środków, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

- Wszelkich form dystrybucji, w tym, lecz niewyłącznie, sprzedaży, wynajmu i/lub użyczenia.

- Wszelkich form reprodukcji, bezpośrednich lub pośrednich, tymczasowych lub stałych, dowolnymi środkami i w dowolnej formie, całości lub części strony internetowej lub jej zawartości.

- Wszelkich form przekształcania, w całości lub w części, w tym tworzenia pochodnych produktów i/lub usług.

- Wszelkich innych form dostępu, w tym powyższych.

- Dowolnych form, bezpośrednich lub pośrednich, pobierania i/lub ponownego wykorzystania całości lub znacznej części zawartości jakiejkolwiek bazy danych i/lub wielokrotnego lub systematycznego pobierania i/lub ponownego wykorzystywania jej nieistotnych części.

Użytkownik może, jednakże swobodnie przeglądać stronę internetową i jej zawartość oraz pobierać je do użytku osobistego i niehandlowego, bez możliwości przekazywania ich osobom lub podmiotom trzecim, zarówno bezpłatnie, jak i za opłatą.

W związku z tym, udostępnienie i korzystanie z baz danych, obrazów, rysunków, grafik, tekstów, plików audio i wideo oraz oprogramowania będących własnością firmy MESOESTETIC lub jej dostawców, znajdujących się na stronie internetowej, a także wszelkich innych treści, w żadnym wypadku nie oznacza przeniesienia własności lub przyznania prawa do korzystania z nich na rzecz użytkownika.

Znaki towarowe, znaki firmowe lub loga, które pojawiają się na stronie internetowej są własnością MESOESTETIC, udzielono na nie licencji lub przeniesiono prawa i są należycie zarejestrowane lub obecnie w trakcie rejestracji. Nieuprawnione lub niewłaściwe wykorzystanie tych elementów stanowi naruszenie praw własności przemysłowej MESOESTETIC lub innych właścicieli będących osobami trzecimi.

6.-Postępowanie właściwe w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem

MESOESTETIC oświadcza, że zawartość tej strony internetowej nie ma charakteru pornograficznego, ksenofobicznego, dyskryminującego, rasistowskiego lub zniesławiającego, ani też nie promuje przemocy. Dąży również do uniknięcia zaistnienia wszelkich okoliczności, które mogą być szkodliwe dla użytkowników.

W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że zaistniały fakty lub okoliczności wskazujące na bezprawne wykorzystanie jakichkolwiek treści lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności na stronach internetowych zawartych lub dostępnych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, a w szczególności, wskazujące na naruszenie praw własności przemysłowej, intelektualnej lub innych praw, są oni zobowiązani w trybie natychmiastowym przesłać do MESOESTETIC zawiadomienie, zawierające następujące informacje:

- Dane osobowe osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, adres, telefon i adres e-mail.

- Wskazanie niezgodnego z prawem działania oraz dokładne wskazanie chronionych treści, jak również ich umiejscowienie na stronach internetowych.

- W przypadku naruszenia praw: dane osobowe właściciela naruszonych praw lub jego pełnomocnika oraz podpis.

- Oświadczenie, że informacje podane w zawiadomieniu są prawdziwe i że korzystanie z treści lub wykonywanie opisanych czynności jest niezgodne z prawem.

7.- Ochrona danych osobowych

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

8.- Polityka plików cookie

Co to są pliki cookie i do czego służą?

Słowem "cookie" określa się małe pliki tekstowe, które są pobierane do przeglądarki urządzenia użytkownika (komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.) podczas przeglądania strony internetowej, aplikacji lub platformy.

Pliki cookie, które pozwalają na automatyczne gromadzenie różnego rodzaju informacji, zapewniają duże korzyści w świadczeniu usług związanych z sieciami społecznościowymi, ponieważ ułatwiają i przyspieszają przeglądanie stron internetowych, a także pomagają nam poprawić jakość usług świadczonych na rzecz naszych użytkowników.

Aby dowiedzieć się więcej, prosimy zapoznać się z naszą Polityką plików cookie.

9.-Linki do stron trzecich

Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych należących do podmiotów innych niż MESOESTETIC. MESOESTETIC nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, produkty lub usługi, które oferują, ani za wirusy lub złośliwe oprogramowanie, które mogą zawierać.

10.- Linki do www.mesoestetic.pl 

Zabronione jest dokonywanie przez użytkownika zmian na niniejszej stronie internetowej, które mogą mieć wpływ na jej treść, takich jak działania związane z linkami i podobne modyfikacje.

Zabronione jest również umieszczanie linków do niniejszej strony internetowej na innych stronach, które są niezgodne z prawem, naruszają porządek publiczny, dobre imię lub wizerunek firmy MESOESTETIC lub któregokolwiek z jej znaków firmowych.

Linki do dowolnych stron tej witryny, które nie naruszają powyższych zakazów, muszą być zgodne z następującymi zasadami:

Użytkownik musi wiedzieć, że wchodzi na tę stronę internetową, a w jego przeglądarce musi pojawić się adres URL odpowiadający stronie, do której jest przekierowywany.

11.- Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Ogólne warunki niniejszej informacji prawnej oraz wszelkich innych tekstów umownych na tej stronie internetowej podlegają przepisom obowiązującego ustawodawstwa hiszpańskiego i europejskiego.

Strony postanawiają, że wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z dostępem i korzystaniem z tej strony internetowej, jej zawartości i usług, jak również interpretacją i wypełnianiem niniejszych warunków ogólnych oraz wszelkich innych tekstów umownych, poddają pod jurysdykcję i właściwość sądów w Barcelonie, zrzekając się jednocześnie jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

12.- Zamieszczane treści stron trzecich

Niniejsza strona internetowa może zawierać treści pochodzące od stron trzecich, zamieszczane na ich wyłączną odpowiedzialność. Spółka MESOESTETIC nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.