Polityka prywatności

1.- Cel

Celem niniejszej polityki ochrony danych osobowych jest poinformowanie Państwa o tym, w jaki sposób MESOESTETIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Sp. z.o.o.) pozyskuje, przetwarza i chroni dane osobowe, które Państwo nam przekazują lub które my gromadzimy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2.- Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, które nam Państwo przekazują lub które uzyskujemy w inny sposób, jest MESOESTETIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Sp. z.o.o.) Oddział W Polsce (dalej „MESOESTETIC”), z numerem identyfikacji podatkowej (C.I.F.) PL 5213927077, z siedzibą pod adresem: C/de la Tecnologia, 25, 08840, Viladecans, Barcelona (Hiszpania) // Sielecka 35, Warszawa (Polska), e-mail: [email protected].

3.- Użytkownicy platformy, klienci i potencjalni klienci

Użytkownicy są informowani o danych osobowych, celu ich gromadzenia oraz zasadności przetwarzania.

DANE:

- Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, kraj, miasto, kod pocztowy.

- Dane zawodowe: Nazwa firmy

- Dane kontaktowe: adres e-mail, telefon 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

- Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zagwarantowanie bezpieczeństwa usługi oraz zarządzanie Państwa zapytaniami, konsultacjami i reklamacjami przesyłanymi za pośrednictwem utworzonego w tym celu formularza kontaktowego.

- Udzielanie się w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter i Instagram, poprzez komentarze.

- Udzielanie się na blogach poprzez komentarze.

- Pod warunkiem uzyskania uprzedniej i wyraźnej zgody użytkownika poprzez zaakceptowanie Regulaminu Społeczności Mesoestetic – Beauty Club, przetwarzanie danych może również polegać na otrzymywaniu komunikatów, promocji nowych produktów, reklam, ogłoszeń, newsletterów itp.

MESOESTETIC może stworzyć profil handlowy na podstawie dostarczonych informacji. Na podstawie tego profilu nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.

W przypadku, gdy Użytkownik zarejestruje się na Stronie Internetowej za pośrednictwem loginu konta serwisu społecznościowego, MESOESTETIC uzyska dostęp wyłącznie do tych danych osobowych Użytkownika, na które Użytkownik wyraził zgodę podczas konfigurowania dostępu do danego serwisu społecznościowego. Członkowie danej sieci społecznościowej będą mieli dostęp do wszelkich informacji udostępnianych w związku z takimi aplikacjami. Działania te będą regulowane przez politykę prywatności dostawców usług. MESOESTETIC nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za takie podmioty ani za sposób, w jaki wykorzystują one informacje o Użytkowniku.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

- Zasadniczo podstawą prawną uzasadniającą przetwarzanie danych osobowych przez MESOESTETIC, jest przestrzeganie zobowiązań prawnych, interesu publicznego oraz wykonywanie uprawnień publicznych powierzonych MESOESTETIC.

- Niektóre czynności związane z przetwarzaniem mogą również wymagać zgody osób, których dane dotyczą (otrzymywanie komunikatów, reklam, ogłoszeń, biuletynów itp.) Zgoda ta musi zostać udzielona w formie wyraźnego działania potwierdzającego i może zostać w każdej chwili wycofana przez osobę, której dane dotyczą.

 - Inne czynności dotyczące przetwarzania danych opierają się na uzasadnionym interesie MESOESTETIC w celu zarządzania i odpowiadania na Państwa zapytania i konsultacje, jak również w celu poznawania oceny naszych usług i działań lub wysyłania Państwu interesujących informacji na temat świadczonych przez nas usług.

4.- Gromadzenie danych osobowych i rejestrowanie ich przetwarzania

MESOESTETIC przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty oraz ograniczając się do celów, dla których zostały one zebrane.

Dane osobowe pozyskane od użytkownika są włączane do procesu przetwarzania, którego właścicielem jest MESOESTETIC i wpisywane do Rejestru Czynności Przetwarzania.

Te dane osobowe będą traktowane jako poufne i w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo ich ochrony.

5.- Przekazywanie i międzynarodowy transfer danych

Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim z wyjątkiem, gdy przepisy prawa będą tego wymagać. Jednak w razie potrzeby dane będą przekazywane dystrybutorom w Twoim kraju pochodzenia, którzy będą działać jako podmioty przetwarzające dane, a to może wiązać się z międzynarodowym transferem Twoich danych, gdy dystrybutor znajduje się w kraju poza UE lub EOG.

Przy międzynarodowym przekazywaniu i przetwarzaniu tych danych zapewnia się pełen poziom bezpieczeństwa, gdyż spełnione są niezbędne wymogi prawne zgodnie z podpisanymi standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

6.- Przechowywanie danych

Dane osobowe przetwarzane przez MESOESTETIC są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone, z uwzględnieniem terminów określonych w przepisach prawa, bez uszczerbku, w stosownych przypadkach, dla udostępnienia ich właściwym organom lub w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W takim przypadku dane pozostaną zablokowane do czasu upływu terminu przedawnienia, po czym zostaną usunięte.

 

7.- Poufność

MESOESTETIC gwarantuje, na warunkach określonych w obowiązujących przepisach, że będzie wykorzystywać dane osobowe użytkowników w sposób poufny oraz że zastosował odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w swoich obiektach i systemach. Ochrona ta obejmuje wszystkie aspekty gromadzenia i wykorzystywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Internetu.

Zobowiązujemy się do utrzymywania i wdrażania niezbędnych poziomów bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę stan dostępnych rozwiązań technologicznych, kategorię przechowywanych danych oraz ryzyko, w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą i przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem lub ujawnieniem, a także zobowiązujemy się do nieujawniania informacji, chyba że wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub spełnienia obowiązku prawnego. Podsumowując, w celu przetwarzania Państwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

MESOESTETIC zapewnia użytkownikom odpowiednie zasoby techniczne, aby przed podaniem swoich danych osobowych mogli oni uzyskać dostęp do informacji o polityce prywatności lub innych istotnych informacji oraz, w stosownych przypadkach, wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

8.- Prawa do ochrony danych

Mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia i sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych kontaktując się z nami pod adresem mailowym: [email protected] lub pocztowym: Calle de la Tecnología, 25, 08840, Viladecans Barcelona, Hiszpania lub Sielecka 35, 00 – 738 Warszawa, z dopiskiem "Prawa RODO".

Dostęp do Państwa danych osobowych: Jest to prawo do żądania i uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przechowywanych przez MESOESTETIC, jak również na temat sposobu ich przetwarzania, celu oraz konkretnych zastosowań.

Prawo do sprostowania danych: Jest to prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym): Jest to prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych w celu ich usunięcia, jeżeli są one nieodpowiednie, nadmierne lub niepotrzebne, jeżeli są przechowywane dłużej niż stanowi obowiązujące przepisy lub jeżeli są sprzeczne z Rozporządzeniem.

Prawo do sprzeciwu: Jest to prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Jest to prawo do oznaczenia Państwa danych osobowych przechowywanych przez MESOESTETIC w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

Prawo do przenoszenia danych: Jest to prawo do otrzymania danych osobowych, które przekazali Państwo firmie MESOESTETIC w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania ich innemu administratorowi danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy.

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom: Jest to prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Mają również Państwo prawo do złożenia w dowolnym momencie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych.

9.- Zmiana Polityki prywatności

W przypadku zmiany sposobu przetwarzania przez nas Danych Osobowych, zaktualizujemy niniejszą Politykę. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych praktykach oraz niniejszej Polityce w dowolnym momencie, w związku z czym zachęcamy Państwa do częstego zaglądania na stronę w celu zapoznania się z aktualizacjami i zmianami. 

10.- Więcej informacji

Z przyjemnością udzielimy Państwu więcej informacji na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e- mail [email protected].